ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ต.ค. 2564
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 ก.ย. 2564
7 ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ส.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่องการปิดเรียนกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหยีใน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
22 ก.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 ก.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20