ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 ก.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 มิ.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 มิ.ย. 2564
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 มิ.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 มิ.ย. 2564
6 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 พ.ค. 2564
7 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง การฉีดวัคซืน หยุดเชื้อ เพื่อพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 พ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 พ.ค. 2564
9 คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 พ.ค. 2564
10 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18