ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 มิ.ย. 2565
3 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 พ.ค. 2565
4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 พ.ค. 2565
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลและกำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 เม.ย. 2565
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
17 มี.ค. 2565
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 ก.พ. 2565
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 ก.พ. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
23 ก.พ. 2565
10 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลและกำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23